Schoolaanbod

OV1

Doelgroep en doelstelling

OV1 geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.

De opleiding is gericht op het functioneren en participeren in de maatschappij, maar zal steeds met ondersteuning gebeuren. Al naar gelang hun noden en mogelijkheden krijgen de leerlingen een leer- en opvoedingsaanbod, met het oog op een maximale ontwikkeling van hun talenten.

Aanbod

We zetten binnen OV1 hard in op een sterk doorgedreven individuele werking en begeleiding. Het handelingsplan vormt de leidraad binnen het traject dat de leerling bij ons loopt.

We creëren een veilige en aangename leeromgeving binnen al onze klasgroepen. Leerlingen worden aangesproken op hun niveau van kunnen en aankunnen zodat elk van hen zich ten volle kan ontplooien. Elke klasgroep heeft zijn specifiek profiel, zodat wij steeds een aanbod kunnen doen dat aangepast is aan de mogelijkheden en de noden van elke leerling.

Leerlingen met een type 9 attest, kunnen zowel in een separate klaswerking terecht komen alsook binnen een typedoorbrekende klasgroep.

Wanneer de leerling de school verlaat krijgt hij een attest van sociale aanpassing.

Het aanbod dat gedaan wordt richt zich zowel op het vergroten van de persoonlijke alsook de maatschappelijke redzaamheid. Het spreekt voor zich dat wij steeds het tempo van de leerling volgen.

OV2

Doelgroep en doelstelling

Opleidingsvorm 2 geeft een algemene en sociale vorming alsook een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Dit veronderstelt dat onze leerlingen een zekere graad van zelfstandigheid bereiken op gebied van persoonlijk en sociaal functioneren, zelfredzaamheid, wonen, vrije tijd en mobiliteit …

En eveneens dat zij de nodige kennis en inzichten, vaardigheden en arbeidsattitudes verwerven om in een arbeidsproces te kunnen worden ingeschakeld. Dit kan zijn in een maatwerkbedrijf (vroegere beschutte werkplaats) of in een normaal economisch circuit (NEC).

De mate waarin onze leerlingen zich zullen integreren in het socio-culturele en maatschappelijke leven, is afhankelijk van individuele mogelijkheden en concrete omstandigheden.

Aanbod

De opleiding is ingedeeld in 2 fasen. In de 1ste fase ligt de nadruk meer op algemene en sociale vorming. In de 2de fase op de voorbereiding op het beschermd werkmilieu. De gehele opleiding is praktijkgericht.

Binnen de algemene en sociale vorming leren de leerlingen omgaan met alle facetten van het dagelijks leven zoals winkelen, koken, persoonlijke hygiëne … Er wordt gewerkt naar een groeiende zelfstandigheid doorheen de jaren. Daarnaast worden de leerlingen beroepsgericht voorbereid binnen de domeinen hout, tuin, onderhoud en arbeidstraining. Arbeidstraining is het verrichten van betaalde arbeid in een werkomgeving die afgestemd is op de capaciteiten, beperkingen, de arbeidgerelateerde wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van personen met een arbeidshandicap. Hiervoor werken we samen met o.a. Crauwels, Staes Sport, Studio Mira, Sailco, Van Elven … en lokale verenigingen.

De focus hierbij ligt vooral op tempo, nauwkeurigheid, attitude en werkhouding. Leerlingen oefenen hun vaardigheden verder in binnen een stage.

Campus Eindhout (OV1, Type 9)

Wat willen we graag bieden?

We willen:

• inzetten op het niveau van aankunnen en samen met de leerlingen op weg gaan;

• hen zich zo goed als mogelijk in hun vel laten voelen en zo hun talenten tot ontwikkeling laten komen;

• inzetten op zelfredzaamheid, met het oog op hun toekomst;
• hen tijdens hun schoolloopbaan laten proeven van uiteenlopende mogelijke interessevelden in functie van een toekomstig actief leven.

Hoe gaan we aan de slag?

We hechten veel belang aan frequent overleg en een nauwe samenwerking tussen leerling, ouders, CLB en externe partners (hulpverlening). We willen open en transparant met alle partijen communiceren. Dit achten we essentieel om het onderwijstraject van de leerling alle kans op slagen te kunnen geven. School, leerling (thuisomgeving) en partners nemen hier dan ook allen een verantwoordelijkheid op.

Indien het standaard klaspakket niet aansluit bij de noden van de leerling, zoeken we samen naar mogelijke individuele/alternatieve trajecten. Deeltijds school lopen, TOAH … kunnen sowieso aan bod komen.

Wij werken in een kleinschalige school. Hierdoor kunnen wij erg inzetten op een persoonlijke aanpak.

Wij bieden geen specifieke afstudeerrichting aan. In Eindhout kiezen we ervoor om de blik naar de toekomst zo breed mogelijk te houden. Dit doen we door de leerlingen in de eerste jaren te stimuleren om, samen met het leerkrachtenteam, zelf op zoek te gaan naar hun interesses en talenten. Wij richten daarom ateliers in (tuin, ict, crea en magazijn) om de horizon van de leerlingen te verruimen en op die manier hun talenten te exploreren. Ook gaan de leerlingen op klasstage om kennis te maken met verschillende werkdomeinen.

Tijdens de laatste fase van hun schooltraject, stromen de leerlingen door naar de Toekomstklas. Hier verdiepen ze zich in de domeinen die noodzakelijk zijn bij de invulling van hun eigen volwassen leven: wonen, werken, budget, vrije tijd, leren. Deze thema’s worden zowel theoretisch als praktisch aangeboden. Leerlingen krijgen ook de kans om individueel op stage te gaan om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verkennen.